Zásady ochrany osobních údajů

Jsme velmi rádi, že jste projevili zájem o náš podnik. Ochrana údajů má pro nás zvlášť vysokou prioritu. Použití internetových stránek Factory Dock s.r.o. je možné bez uvedení osobních údajů; pokud však subjekt údajů chce prostřednictvím naší webové stránky využívat zvláštní podnikové služby, může být nezbytné zpracování osobních údajů. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a pro takové zpracování neexistuje zákonný základ, obvykle získáváme souhlas od subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, musí být vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) a v souladu s ochranou údajů o dané zemi. předpisy vztahující se na vedoucí představitele Factory Dock s.r.o. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů by náš podnik chtěl informovat širokou veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Subjekty údajů jsou dále prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů informovány o právech, na která mají nárok.

Jako správce společnost Factory Dock s.r.o. zavedla řadu technických a organizačních opatření k zajištění co nejúplnější ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Internetový přenos dat však může mít v zásadě bezpečnostní mezery, takže absolutní ochrana nemusí být zaručena. Z tohoto důvodu je každý subjekt údajů oprávněn předávat nám osobní údaje alternativními prostředky, např. telefonicky.

1. Definice

Prohlášení o ochraně údajů předních představitelů společnosti Factory Dock s.r.o. je založeno na podmínkách používaných evropským zákonodárcem pro přijetí obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně údajů by mělo být čitelné a srozumitelné jak pro širokou veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom nejprve vysvětlili použitou terminologii.

V tomto prohlášení o ochraně údajů používáme mimo jiné následující výrazy:

 a) Osobní údaje   

Osobními údaji se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo na jeden nebo více faktorů specifických pro fyzický, fyziologický, genetická, mentální, ekonomická, kulturní nebo sociální identita této fyzické osoby.

b) Subjekt údajů

Subjekt údajů je jakákoli identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce odpovědný za zpracování.

c) Zpracování   

Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, ať už automatizovanými prostředky, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, strukturování, ukládání, přizpůsobení nebo změna, vyhledávání, konzultace, použití, zveřejnění přenosem, šířením nebo jiným zpřístupněním, vyrovnání nebo kombinací, omezením, výmazem nebo zničením.

 d) Omezení zpracování   

Omezení zpracování je označování uložených osobních údajů s cílem omezit jejich zpracování v budoucnosti.

 e) Profilování   

Profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v použití osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo predikci aspektů týkajících se výkonu fyzické osoby v práci, hospodářské situace, zdraví, osobních preferencí, zájmy, spolehlivost, chování, umístění nebo pohyby.

 f) Pseudonymizace    

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nemohou být přisuzovány konkrétnímu subjektu údajů bez použití dalších informací, pokud jsou tyto doplňkové informace uchovávány samostatně a podléhají technickým a organizačním opatřením k zajištění že osobní údaje nejsou přiřazeny k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 g) Správce nebo správce odpovědný za zpracování   

Správcem nebo správcem odpovědným za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s ostatními určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a prostředky takového zpracování stanoveny právem Unie nebo členského státu, může být správce nebo zvláštní kritéria pro jeho jmenování stanovena právem Unie nebo členského státu.

h) Zpracovatel   

Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

i) Příjemce     

Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje sděleny, ať už je třetí strana nebo ne. Veřejné orgány, které mohou přijímat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu, se však za příjemce nepovažují; zpracování těchto údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly na ochranu údajů podle účelu zpracování.

j) Třetí strana     

Třetí osoba je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo orgán jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které jsou pod přímým oprávněním správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.

 k) Souhlas   

Souhlas subjektu údajů je jakékoli svobodné, konkrétní, informované a jednoznačné vyjádření přání subjektu údajů, jímž prostřednictvím prohlášení nebo jasným kladným opatřením vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů, které se jej týkají.

2. Jméno a adresa správce

Správcem pro účely obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR), dalších právních předpisů o ochraně údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení týkajících se ochrany údajů je:

Factory Dock s.r.o.

 I. P. Pavlova 1789/5

120 00 Praha 2

Česká republika

Telefon: +420 724 393 401

E-mail: fd@ factorydock.com

Web: www.factorydock.com

Zastoupený: Ing. Lubomír Urbánek, jednatel

3. Jméno a adresa Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)

Úředníkem pro ochranu údajů správce je:

Miroslav Kalinský

proHR leaders s.r.o.

Nádražní 344/23

15000 Praha

Česká republika

Telefon: +420 607 888 494

E-mail: miroslav.kalinsky@prohrcloud.com

Web: www.prohrcloud.com

Každý subjekt údajů se může kdykoli obrátit přímo na našeho inspektora ochrany údajů se všemi dotazy a návrhy týkajícími se ochrany údajů.

4. Soubory cookie

Internetové stránky vůdců společnosti Factory Dock s.r.o. používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy v počítačovém systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Mnoho internetových stránek a serverů používá soubory cookie. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. ID souborů cookie. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, prostřednictvím kterého lze internetové stránky a servery přiřadit ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným internetovým serverům a serverům odlišit jednotlivé prohlížeče s předmětem dat od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Specifický internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID souboru cookie.

Prostřednictvím používání cookies může vedoucí Factory Dock s.r.o. poskytnout uživatelům tohoto webu více uživatelsky přívětivých služeb, které by bez nastavení cookies nebylo možné.

Pomocí cookies mohou být informace a nabídky na našem webu optimalizovány s ohledem na uživatele. Cookies nám umožňují, jak již bylo zmíněno, rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto uznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Uživatel webu, který používá cookies, např. Nemusí zadávat přístupová data pokaždé, když je web přístupný, protože to je převzato webem, a cookie je tedy uložena v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je soubor cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod si pamatuje články, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku pomocí cookie.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavování cookies prostřednictvím naší webové stránky pomocí odpovídajícího nastavení použitého internetového prohlížeče, a může tak trvale popírat nastavení cookies. Kromě toho lze již nastavené soubory cookie kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech populárních internetových prohlížečích. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení cookies v používaném internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našeho webu plně použitelné.

5. Shromažďování obecných údajů a informací

Webové stránky společnosti Factory Dock s.r.o. shromažďují řadu obecných dat a informací, když subjekt údajů nebo automatizovaný systém navštíví web. Tato obecná data a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru. Shromážděny mohou být (1) použité typy prohlížečů a verze, (2) operační systém používaný přístupovým systémem, (3) webová stránka, ze které přístupový systém dosáhne našeho webu (tzv. Odkazující osoby), (4) dílčí – webové stránky, (5) datum a čas přístupu na internetovou stránku, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatel internetových služeb přístupového systému a (8) jakákoli jiná podobná data a informace, které mohou být použity v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací nepřijme společnosti Factory Dock s.r.o. vůči subjektu údajů žádné závěry. Tyto informace jsou spíše potřebné k (1) správnému doručování obsahu našich webových stránek, (2) k optimalizaci obsahu našich webových stránek a jejich reklamy, (3) k zajištění dlouhodobé životaschopnosti našich systémů informačních technologií a technologie webových stránek a (4) poskytovat donucovacím orgánům informace nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Proto vedoucí společnosti Factory Dock s.r.o. analyzuje anonymně shromažďovaná data a informace statisticky, s cílem zvýšit ochranu dat a bezpečnost dat našeho podniku a zajistit optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní data souborů protokolu serveru jsou ukládána odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

6. Předplatné našich zpravodajů

Na webových stránkách společnosti Factory Dock s.r.o. mají uživatelé příležitost přihlásit se k odběru zpravodaje našeho podniku. Vedení společnosti Factory Dock s.r.o. pravidelně informují své zákazníky a obchodní partnery prostřednictvím informačního bulletinu o podnikových nabídkách. Subjekt údajů může podnikový informační bulletin obdržet pouze v případě, že (1) subjekt údajů má platnou e-mailovou adresu a (2) registry subjektu údajů pro zasílání zpravodaje. Potvrzovací e-mail bude zaslán na e-mailovou adresu zaregistrovanou subjektem údajů poprvé pro zasílání zpravodaje z právních důvodů v postupu dvojitého přihlášení. Tento potvrzovací e-mail se používá k prokázání, zda je majitel e-mailové adresy jako subjektu údajů oprávněn k přijímání zpravodaje.

Při registraci do informačního bulletinu také ukládáme IP adresu počítačového systému přidělenou poskytovatelem internetových služeb (ISP) a používanou subjektem údajů v době registrace, jakož i datum a čas registrace. Shromažďování těchto údajů je nezbytné k pochopení (možného) zneužití e-mailové adresy subjektu údajů k pozdějšímu datu, a slouží tedy cíli právní ochrany správce.

Osobní údaje shromážděné v rámci registrace k odběru zpravodaje budou použity pouze k odeslání našeho zpravodaje. Kromě toho mohou být účastníci informačního bulletinu informováni e-mailem, pokud je to nezbytné pro provoz zpravodajské služby nebo příslušné registrace, jak by tomu mohlo být v případě úprav nabídky informačního bulletinu, nebo v případě změny technických okolností. Nedojde k žádnému přenosu osobních údajů shromážděných zpravodajskou službou třetím stranám. Subjekt údajů může předplatné na náš newsletter kdykoli ukončit. Souhlas s uložením osobních údajů, který subjekt údajů vydal pro zasílání zpravodaje, může být kdykoli odvolán. Za účelem odvolání souhlasu je v každém zpravodaji nalezen odpovídající odkaz. Je také možné odhlásit se z odběru newsletteru kdykoli přímo na webových stránkách správce, nebo to sdělit správci jiným způsobem.

7. Sledování zpravodaje

Informační bulletin společnosti Factory Dock s.r.o. obsahuje tzv. Sledovací pixely. Sledovací pixel je miniaturní grafika zabudovaná do takových e-mailů, které jsou odesílány ve formátu HTML, aby bylo možné zaznamenávat a analyzovat soubory protokolu. To umožňuje statistickou analýzu úspěchu nebo neúspěchu online marketingových kampaní. Na základě vloženého sledovacího pixelu mohou vedoucí Factory Dock s.r.o. zjistit, zda a kdy byl subjekt údajů otevřen e-mail a které odkazy v e-mailu byly navštíveny subjekty údajů.

Takové osobní údaje shromážděné ve sledovacích pixelech obsažených v bulletinech jsou uloženy a analyzovány správcem, aby se optimalizovala přeprava zpravodaje a aby se obsah budoucích zpravodajů ještě lépe přizpůsobil zájmům subjektu údajů. Tyto osobní údaje nebudou předány třetím stranám. Subjekty údajů jsou oprávněny kdykoli zrušit příslušné samostatné prohlášení o souhlasu vydané postupem dvojitého přihlášení. Po zrušení budou tyto osobní údaje odstraněny správcem. 

8. Rutinní výmaz a blokování osobních údajů

Správce údajů zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uchovávání, nebo pokud to evropský zákonodárce nebo jiní zákonodárci udělují v právních předpisech, kterým podléhá. na.

Pokud není účel uchovávání použitelný nebo pokud doba uchovávání stanovená evropským zákonodárcem nebo jiným příslušným zákonodárcem vyprší, jsou osobní údaje běžně blokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými požadavky.

9. Práva subjektu údajů

 a) Právo na potvrzení

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem získat od správce potvrzení, zda se osobní údaje, které se ho týkají, zpracovávají či nikoli. Pokud si subjekt údajů přeje využít toto právo na potvrzení, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

b) Právo na přístup

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem získat od správce kdykoli zdarma uložené informace o jeho osobních údajích a kopii těchto informací. Evropské směrnice a nařízení dále umožňují subjektu údajů přístup k těmto informacím:

 •  účely zpracování.
  • kategorie dotčených osobních údajů.
  •  příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích.
  • pokud je to možné, předpokládané období, po které budou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, kritéria použitá k určení tohoto období.
  •  existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo namítat takové zpracování.
  •  existenci práva podat stížnost orgánu dozoru.
  •  pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů, veškeré dostupné informace o jejich zdroji.
  •  existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování, uvedeného v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace o logice, o které se jedná, a o významu a předpokládaných důsledcích takové zpracování pro subjekt údajů.

Subjekt údajů má dále právo získat informace o tom, zda se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů právo být informován o příslušných zárukách týkajících se přenosu.

Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva na přístup, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce nebo DPO.

c) Právo na opravu

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem získat od správce bez zbytečného odkladu opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na vyplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím doplňkového prohlášení.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může kdykoli kontaktovat kteréhokoli zaměstnance správce.

d) Právo na výmaz (Právo být zapomenut)

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby od správce získal výmaz osobních údajů, které se ho týkají, bez zbytečného odkladu, a správce má povinnost vymazat osobní údaje bez zbytečného odkladu, pokud nastane některý z následujících důvodů platí, pokud zpracování není nutné:

 • Osobní údaje již nejsou nezbytné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
  • Subjekt údajů odejme souhlas, na kterém je zpracování založeno podle čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. A) GDPR, a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracování.
  •  Subjekt údajů vznáší námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné naléhavé legitimní důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznáší námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
  • Osobní údaje byly nezákonně zpracovány.
  • Osobní údaje musí být vymazány, aby byly splněny zákonné povinnosti podle práva Unie nebo práva členského státu, kterým podléhá správce.
  •  Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Pokud existuje jeden z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje požádat o vymazání osobních údajů uložených vedoucími Factory Dock s.r.o., může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec vedoucích pracovníků společnosti Factory Dock s.r.o. musí neprodleně zajistit, aby byla žádost o vymazání okamžitě splněna.

Pokud správce zveřejnil osobní údaje a je povinen podle čl. 17 odst. 1 vymazat osobní údaje, podnikne správce s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval ostatní správce, který zpracovává osobní údaje, o které subjekt údajů požádal, aby tyto správce vymazal veškerá spojení nebo kopírování nebo replikaci těchto osobních údajů, pokud není zpracování požadováno. Zaměstnanec z Factory Dock s.r.o. zajistí nezbytná opatření v jednotlivých případech.

e) Právo na omezení zpracování

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem získat od správce omezení zpracování, pokud platí jedna z těchto podmínek:

 • Subjekt údajů zpochybňuje přesnost osobních údajů po dobu, která správci umožní ověřit správnost osobních údajů.
  • Zpracování je nezákonné a subjekt údajů se staví proti vymazání osobních údajů a místo toho požaduje omezení jejich použití.
  •  Správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro účely zjišťování, výkonu nebo obrany právních nároků.
  •  Subjekt údajů má námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR až do ověření, zda legitimní důvody správce mají přednost před důvody subjektu údajů.

Je-li splněna jedna z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení zpracování osobních údajů uložených vedoucími Factory Dock s.r.o., může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec vedoucích pracovníků společnosti Factory Dock s.r.o. zajistí omezení zpracování.

f) Právo na přenositelnost dat

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem obdržet osobní údaje, které se ho týkají, které byly poskytnuty správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Má právo předat tyto údaje jinému správci bez překážek od správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zpracování se provádí automatizovanými prostředky, pokud zpracování není nezbytné pro výkon úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci.

Kromě toho má subjekt údajů při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR právo na předávání osobních údajů přímo od jednoho správce k druhému, pokud je to technicky proveditelné a pokud tak neučiní nepříznivě ovlivňují práva a svobody ostatních.

Za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů se může subjekt údajů kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance vedoucích osobností Factory Dock s.r.o.

g) Právo vznést námitku

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárným orgánem kdykoli z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, založené na písmenech e) nebo f)) čl. 6 odst. 1 GDPR. To platí také pro profilování založené na těchto ustanoveních.

V případě námitek již vedoucí osobnosti Factory Dock s.r.o. nebudou zpracovávat osobní údaje, ledaže dokážeme prokázat přesvědčivé legitimní důvody pro zpracování, které potlačují zájmy, práva a svobody subjektu údajů nebo pro založení, výkon nebo obranu. právních nároků.

V případě, že společnost proHR leader Leaders s.r.o. zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pro takový marketing. To platí pro profilování, pokud se týká takového přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznáší námitky vůči vedoucím společnosti Factory Dock s.r.o. proti zpracování pro účely přímého marketingu, vůdci společnosti Factory Dock s.r.o. již nebudou osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Subjekt údajů má kromě toho právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, vedoucími Factory Dock s.r.o. pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle Ustanovení čl. 89 odst. 1 GDPR, ledaže je zpracování nezbytné pro výkon úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Za účelem uplatnění práva na vznesení námitky se subjekt údajů může obrátit na kteréhokoli zaměstnance vedoucích osobností Factory Dock s.r.o. Kromě toho je subjekt údajů volný v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti a bez ohledu na směrnici 2002/58 / ES, používat své právo na námitky automatizovanými prostředky s využitím technických specifikací.

 h) Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby nebyl předmětem rozhodnutí založeného pouze na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má právní účinky, které se ho týkají, nebo jej podobně významně ovlivňuje, pokud je toto rozhodnutí (1) není nezbytný pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo (2) není povolen právem Unie nebo členského státu, kterému se správce vztahuje, a který rovněž stanoví vhodná opatření k ochraně práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů nebo (3) není založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

Je-li rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo (2) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, provedou vedoucí Factory Dock s.r.o. opatření na ochranu práv a svobod a legitimních zájmů subjektu údajů, přinejmenším právo na zásah člověka ze strany správce, vyjádření jeho názoru a napadení rozhodnutí.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit práva týkající se automatizovaného individuálního rozhodování, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance vedoucích osobností Factory Dock s.r.o.

i) Právo zrušit souhlas s ochranou údajů

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit právo odvolat souhlas, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance vedoucích osobností Factory Dock s.r.o.

10. Ochrana dat pro aplikace a postupy podávání žádostí

Správce údajů shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatelů za účelem zpracování žádosti. Zpracování může být také prováděno elektronicky. Jedná se zejména o případ, kdy žadatel předloží příslušné dokumenty žádosti e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře na webové stránce správci. Pokud správce údajů uzavře s uchazečem pracovní smlouvu, budou předložené údaje uloženy za účelem zpracování pracovního poměru v souladu se zákonnými požadavky. Pokud správce neuzavře s žadatelem žádnou pracovní smlouvu, dokumenty žádosti se automaticky vymažou dva měsíce po oznámení rozhodnutí o odmítnutí, pokud proti výmazu nevzniknou žádné jiné oprávněné zájmy správce. Dalším oprávněným zájmem v této souvislosti je např. Důkazní břemeno v řízení podle zákona o rovném zacházení (AGG).

11. Ustanovení o ochraně údajů o aplikaci a používání Google Adsense

Na tomto webu správce integroval Google Adsense. Google Adsense je online služba, která umožňuje umístění reklamy na weby třetích stran. Google Adsense je založen na algoritmu, který vybírá reklamy zobrazené na webech třetích stran tak, aby odpovídaly obsahu příslušných webů třetích stran. Google Adsense umožňuje cílení uživatele internetu na základě zájmů, které je implementováno generováním individuálních uživatelských profilů.

Provozující společností komponenty Adsense společnosti Google je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

Účelem komponenty Adsense společnosti Google je integrace reklam na našem webu. Google Adsense umístí soubor cookie do systému informačních technologií subjektu údajů. Definice cookies je vysvětlena výše. S nastavením souboru cookie je společnosti Alphabet Inc. umožněno analyzovat používání našich webových stránek. Při každém navštívení jedné z jednotlivých stránek tohoto internetového serveru, který je provozován řadičem a do kterého je integrována součást Google Adsense, internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky odešle data prostřednictvím Komponenta Google Adsense za účelem online reklamy a vypořádání provizí společnosti Alphabet Inc. Během tohoto technického postupu získá podnik Alphabet Inc. znalosti osobních údajů, jako je IP adresa subjektu údajů, který slouží abecedě. Inc., mimo jiné, pochopit původ návštěvníků a kliknutí a následně vytvořit vypořádání provizí.

Subjekt údajů může, jak je uvedeno výše, kdykoli zabránit nastavením cookies prostřednictvím naší webové stránky odpovídající úpravou použitého webového prohlížeče a tím trvale zakázat nastavení cookies. Taková úprava použitého internetového prohlížeče by také zabránila společnosti Alphabet Inc. v nastavení souboru cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Soubory cookie, které společnost Alphabet Inc. již používá, mohou být navíc kdykoli smazány prostřednictvím webového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Google Adsense dále používá také tzv. Sledovací pixely. Sledovací pixel je miniaturní grafika, která je vložena do webových stránek, aby umožnila záznam souboru protokolu a analýzu souboru protokolu, pomocí kterého lze provést statistickou analýzu. Na základě vložených sledovacích pixelů je Alphabet Inc. schopna určit, zda a kdy byl subjekt údajů otevřen web a na které odkazy subjekt údajů klikl. Sledovací pixely slouží mimo jiné k analýze toku návštěvníků na webových stránkách.

Prostřednictvím Google Adsense jsou osobní údaje a informace – které také zahrnují IP adresu a jsou nezbytné pro shromažďování a účtování zobrazovaných reklam – předávány společnosti Alphabet Inc. ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje budou uloženy a zpracovány ve Spojených státech amerických. Společnost Alphabet Inc. může shromážděné osobní údaje sdělit prostřednictvím tohoto technického postupu třetím stranám.

Google Adsense je dále vysvětlen na následujícím odkazu: https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

12. Ustanovení o ochraně údajů o aplikaci a používání Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Na tomto webu správce integroval komponentu Google Analytics (s funkcí anonymizéru). Google Analytics je služba webové analýzy. Webová analytika je sběr, shromažďování a analýza údajů o chování návštěvníků webových stránek. Služba webové analýzy mimo jiné shromažďuje údaje o webové stránce, ze které osoba pochází (tzv. Referrer), které podstránky byly navštíveny, nebo jak často a na jak dlouhou dobu byla podstránka prohlížena. Webové analýzy se používají hlavně pro optimalizaci webových stránek a za účelem provedení analýzy nákladů a přínosů internetové reklamy.

Provozovatelem komponenty Google Analytics je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

Pro webovou analytiku pomocí Google Analytics používá řadič aplikaci „_gat.  Anonymize “. Prostřednictvím této aplikace Google zkrátí IP adresu internetového připojení subjektu údajů a anonymizuje jej při přístupu na naše webové stránky z členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru.

Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat provoz na našem webu. Shromážděná data a informace společnost Google používá mimo jiné k vyhodnocení používání našich webových stránek a k poskytování online zpráv, které ukazují aktivity na našich webových stránkách, a k poskytování dalších služeb týkajících se používání našeho internetového serveru pro nás.

Google Analytics umístí soubor cookie do systému informačních technologií subjektu údajů. Definice cookies je vysvětlena výše. Při nastavení souboru cookie je společnosti Google umožněno analyzovat použití našich webových stránek. Při každém navštívení jedné z jednotlivých stránek tohoto internetového serveru, který je provozován řadičem a do kterého byla integrována součást Google Analytics, internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky odešle data prostřednictvím Komponenta Google Analytics za účelem online reklamy a vypořádání provizí společnosti Google. V průběhu tohoto technického postupu získává podnik Google znalosti osobních údajů, jako je IP adresa subjektu údajů, který společnosti Google slouží mimo jiné k pochopení původu návštěvníků a kliknutí a následně k vypořádání provizí.

Soubor cookie se používá k ukládání osobních údajů, jako je doba přístupu, místo, ze kterého byl přístup proveden, a frekvence návštěv našich webových stránek subjektem údajů. Při každé návštěvě našeho internetového serveru budou tyto osobní údaje, včetně IP adresy přístupu na internet, který používá subjekt údajů, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou společností Google ukládány ve Spojených státech amerických. Google může předat tyto osobní údaje shromážděné v rámci technického postupu třetím stranám.

Subjekt údajů může, jak je uvedeno výše, kdykoli zabránit nastavením cookies prostřednictvím naší webové stránky odpovídající úpravou použitého webového prohlížeče a tím trvale zakázat nastavení cookies. Taková úprava použitého internetového prohlížeče by také zabránila Google Analytics v nastavení cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Soubory cookie, které Google Analytics již používá, mohou být navíc kdykoli smazány prostřednictvím webového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má navíc možnost vznést námitku proti sběru dat, která jsou generována službou Google Analytics, která souvisí s používáním této webové stránky, jakož i ke zpracování těchto údajů společností Google a možnosti vyloučit takovéto údaje. Za tímto účelem musí subjekt údajů stáhnout odkaz prohlížeče pod odkazem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout a nainstalovat jej. Tento doplněk prohlížeče informuje Google Analytics prostřednictvím Javascriptu, že do Google Analytics nemusí být přenášena žádná data a informace o návštěvách internetových stránek. Instalace doplňků prohlížeče je společností Google považována za námitku. Pokud je systém informačních technologií subjektu údajů později odstraněn, naformátován nebo nově nainstalován, musí subjekt údajů přeinstalovat doplňky prohlížeče, aby zakázal Google Analytics. Pokud byl doplněk prohlížeče odinstalován subjektem údajů nebo jakoukoli jinou osobou, kterou lze přičíst jejich působnosti, nebo je deaktivován, je možné provést přeinstalaci nebo reaktivaci doplňků prohlížeče.

Další informace a příslušná ustanovení o ochraně údajů společnosti Google lze získat na adrese https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ a ​​na adrese http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics je dále vysvětlen na následujícím odkazu https://www.google.com/analytics/.

13. Způsob platby: 

Ustanovení o ochraně údajů o používání PayPal jako zpracovatele plateb

Na této webové stránce má správce integrované komponenty PayPal. PayPal je poskytovatel platebních služeb online. Platby jsou zpracovávány prostřednictvím tzv. PayPal účtů, které představují virtuální soukromé nebo obchodní účty. PayPal je také schopen zpracovávat virtuální platby prostřednictvím kreditních karet, když uživatel nemá účet PayPal. Účet PayPal je spravován prostřednictvím e-mailové adresy, proto neexistují žádná klasická čísla účtů. PayPal umožňuje provádět online platby třetím stranám nebo přijímat platby. PayPal také přijímá funkce správce a nabízí služby ochrany kupujících.

Evropská provozní společnost PayPal je PayPal (Europe) S.à. rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.

Pokud si subjekt údajů během procesu objednání vybere jako možnost platby v internetovém obchodě „PayPal“, automaticky přeneseme data subjektu údajů na PayPal. Výběrem této platební metody souhlasí subjekt údajů s přenosem osobních údajů potřebných pro zpracování platby.

Osobní údaje přenášené na PayPal jsou obvykle křestní jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu nebo jiná data nezbytná pro zpracování platby. Zpracování kupní smlouvy vyžaduje také takové osobní údaje, které souvisejí s příslušnou objednávkou.

Přenos dat je zaměřen na zpracování plateb a prevenci podvodů. Správce převede osobní údaje na PayPal, zejména v případě oprávněného zájmu o přenos. Osobní údaje vyměněné mezi PayPal a správcem za účelem zpracování údajů budou PayPal předány ekonomickým úvěrovým agenturám. Tento přenos je určen k ověření totožnosti a bonity.

PayPal v případě potřeby předá osobní údaje přidruženým společnostem a poskytovatelům služeb nebo subdodavatelům, pokud je to nezbytné k plnění smluvních závazků nebo ke zpracování údajů v objednávce.

Subjekt údajů má možnost kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů z PayPal. Zrušení nemá žádný vliv na osobní údaje, které musí být zpracovány, použity nebo předány v souladu se (smluvním) zpracováním plateb.

Příslušná ustanovení o ochraně údajů v systému PayPal lze získat na adrese https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

14. Právní základ pro zpracování

Článek 6 (1) konstatuje. GDPR slouží jako právní základ pro operace zpracování, pro které získáváme souhlas pro konkrétní zpracování. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž je subjekt údajů účastníkem, jako je tomu například v případě, kdy jsou zpracování nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jakékoli jiné služby, je zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů týkajících se našich produktů nebo služeb. Podřizuje naše společnost zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování osobních údajů, například při plnění daňových povinností je zpracování založeno na čl. 6 (1) písmenu. c GDPR. Ve vzácných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. To by se stalo například v případě zranění návštěvníka v naší společnosti a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by zpracování bylo založeno na čl. 6 (1) písmeno d GDPR. A konečně by zpracování mohlo být založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Tento právní základ se používá pro operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních důvodů, je-li zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje naše společnost nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy jsou tyto zájmy nadřazeny zájmům nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů. Takové operace zpracování jsou zvláště přípustné, protože byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. Domníval se, že legitimní zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů klientem správce.

15. Oprávněné zájmy sledované správcem nebo třetí stranou

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. 

Je naším legitimním zájmem vykonávat naše podnikání ve prospěch blaha všech našich klientů, zaměstnanců a společníků.

16. Období, po které budou osobní údaje uloženy

Kritéria použitá k určení doby uchovávání osobních údajů jsou příslušné zákonné doby uchovávání. Po uplynutí této doby jsou odpovídající údaje běžně vymazávány, pokud již nejsou pro plnění smlouvy nebo pro zahájení smlouvy nezbytné.

17. Poskytování osobních údajů jako zákonný nebo smluvní požadavek; Požadavek nezbytný k uzavření smlouvy; Povinnost subjektu údajů poskytovat osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí těchto údajů

Konstatujeme, že poskytnutí osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. Daňové předpisy) nebo může také vyplývat ze smluvních ustanovení (např. Informace o smluvním partnerovi). Někdy může být nutné uzavřít smlouvu tak, že nám subjekt údajů poskytne osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen nám poskytnout osobní údaje, když naše společnost s ním uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že by nemohla být uzavřena smlouva se subjektem údajů. Před poskytnutím osobních údajů subjektem údajů musí subjekt údajů kontaktovat našeho pracovníka nebo DPO. Zaměstnanec objasní subjektu údajů, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou, nebo zda je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost poskytnout osobní údaje a důsledky neposkytnutí osobního údaje. data.

18. Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.

Ing. Lubomír Urbánek, jednatel